Reglement

1. Wie

Inschrijving voor één of meerdere ProFri-certificaten staat open voor leden, oud-leden, partners en andere betrokkenen bij ProFri.

2. Looptijd

De ProFri-certificaten hebben een looptijd van 5 jaar met een optie tot verlenging van nogmaals 5 jaar (zie punt 5: Verlenging).

3. Certificaatbedrag

Het uitgiftebedrag per certificaat is € 500. Een persoon of organisatie mag meerdere certificaten aanschaffen. Het certificaatbewijs inhoudende dat de uitgifteprijs aan de Vereniging is voldaan wordt ingeschreven in het register van Certificaathouders.

4. Uitloting

De mogelijkheid bestaat dat de vereniging over voldoende liquide middelen beschikt om voor het einde van de looptijd een deel van de certificaten af te lossen. In dat geval zal het bestuur een voorstel aan de Algemene ledenvergadering (ALV) doen om over te gaan tot uitloting van een vooraf aan te geven aantal certificaten. Loting gebeurt dan op de ALV door een aanwezig lid.

5. Verlenging

Indien na de looptijd, zoals onder 2 genoemd, de vereniging over onvoldoende liquide middelen beschikt, zal het bestuur aan de ALV een voorstel doen om de looptijd van de certificaten, of een deel daarvan, te verlengen met nogmaals 5 jaar.

6. Verzoek vervroegde aflossing

Een certificaathouder mag altijd een verzoek doen tot vervroegde aflossing. Dit verzoek dient voor 1 oktober van het lopend kalenderjaar schriftelijk bij het secretariaat ingediend zijn. Het bestuur van de vereniging zal dit verzoek beoordelen op basis van de verwachte benodigde middelen voor de komende jaren. Vervroegde aflossingen zullen worden beperkt tot een maximum bedrag per kalenderjaar. Dit bedrag zal worden vastgesteld op de eerste ALV na afronding van de financiering. Indien het aantal verzoeken tot vervroegde aflossing het maximumbedrag zal overtreffen zal loting plaatsvinden op de ALV, zoals onder 4 genoemd. De certificaten die voor vervroegde aflossing in aanmerking komen, worden uiterlijk afgelost op 1 april volgend op het kalenderjaar waarin het verzoek is ingediend.

7. Rente

De vereniging vergoedt een rente van 6% per jaar over het bedrag van het certificaat. De rente wordt betaald uiterlijk op 1 april volgende op het betreffende kalenderjaar. De certificaathouder kan afzien van uitbetaling van de rente en deze gedurende de looptijd van het certificaat doneren aan de vereniging.

8. Overdraagbaarheid

Een certificaat mag worden overgedragen aan een andere persoon, zijnde lid, oud-lid, partner of andere betrokkene bij ProFri. Deze mutatie moet schriftelijk, ondertekend door zowel de oude als de nieuwe certificaathouder, aan het secretariaat van ProFri worden doorgegeven.

9. Risico

Het bestuur acht het goed erop te wijzen dat de kans bestaat dat de vereniging op enig moment niet meer aan haar betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen en in dat geval de certificaathouders het certificaatbedrag niet, of slechts ten dele terug krijgen. Die kans acht het bestuur op basis van het gevoerde beleid van de vereniging, dat bekend is bij de leden, gering. Voor zover die kans zich openbaart, bestaat het risico dat de vorderingen van de certificaathouders zijn achtergesteld ten behoeve van de bank en/of de vorderingen, en daardoor niet of slechts ten dele voldaan kunnen worden.

10. Aanvragen ProFri-certificaten

Via deze website kunnen personen en organisaties benoemd onder 1, het gewenste aantal ProFri-certificaten aanvragen. Door het aanvragen van een of meerdere certificaten gaat de aanvrager akkoord met de bepalingen en voorwaarden, zoals hiervoor omschreven. De aanvragen worden door het bestuur beoordeeld. Na goedkeuring en ontvangst van de betaling worden de certificaten toegezonden. Deze zijn genummerd en staan op naam van de aanvrager. Er worden door de vereniging maximaal 500 certificaten uitgegeven.

11. Tussentijdse wijzigingen

De bepalingen en voorwaarden kunnen op voorstel van het bestuur van ProFri worden gewijzigd door een besluit van de Algemene ledenvergadering.

12. Geschil

Elk geschil over de uitleg van deze bepalingen en voorwaarden wordt door het bestuur van ProFri beslist.